Kurz Průvodce cestovního ruchu – klasický – leden - březen 2015

Nabídka je ukončena.

 

Kurz Průvodce cestovního ruchu (dále jen Průvodce CR) je určen pro zájemce o získání kvalifikace pro průvodcovskou práci v oblasti cestování. Podle zásad evropské normy, ke které se Česká republika přihlásila, je náplní práce průvodce cestovního ruchu:

 

  • provázení návštěvníků podle jejich přání nebo programu v katalogu vždy v souladu s časovým harmonogramem a itinerářem (plánem cesty)
  • vycházení vstříc požadavkům klientů, vytváření přátelské atmosféry
  • dodržování pravidel profesionálního chování
  •  provázení klientů po kulturních a historických památkách, muzeích, podávání zajímavého výkladu v jazyku podle výběru klientů
  • Průvodce CR musí disponovat širokým okruhem vědomostí s důrazem na historii, geografii, umění a architekturu, ekonomiku, politiku, náboženství a sociologii v dané oblasti, aktivně ovládat cizí jazyk včetně speciální terminologie, být komunikačně zdatný a umět pracovat s lidmi.

 

V kurzu vás naučíme:
Pracovat jako profesionální průvodce
Pracovat v terénu (zkušenosti získáte z praktických zaměstnání, absolvovaných během kurzu)
Připravit si výklad k zájezdu
Jednat s různými skupinami klientů
Řešit svízelné situace

 

 

Kurz Průvodce cestovního ruchu obsahuje jak teoretickou, tak praktickou výuku, kterou nabízíme jako jedni z mála v celé České republice. K výuce bude využíváno kombinovaných forem audio-vizuální výuky v učebně, samostudia i praxe v terénu:

 

 

Teoretická výuka zahrnuje:
geografii (zeměpis) cestovního ruchu
orientaci v historii a kulturním vývoji lidstva včetně základů religionistiky
techniku služeb cestovního ruchu
metodiku práce průvodce CR včetně řešení krizových situací
řešení modelových situací
další rozvoj CR v návaznosti na ekologii a ochranu životního prostředí

 

 

Praktická výuka zahrnuje 3 praktická zaměstnání:


1. Okruh Brnem s prezentací frekventantů – nejvýznamnější památky Brna v podání frekventantů kurzu, každý si připraví samostatný výklad v rozsahu cca 15 minut, doba trvání podle počtu účastníků 5-6 hodin, výchozí místo určuje lektor po domluvě s frekventanty.


2. Metodika zpracování závěrečné práce - zaměstnání probíhá na učebně, posluchači dostanou zadání práce, metodiku jejího zpracování – je to příprava na samostatnou tvorbu vlastních výkladů v praxi, doba trvání podle počtu frekventantů 5-6 hodin.


3. Okruh Jihomoravským krajem autobusem s prezentací frekventantů – frekventanti si připraví samostatný výklad, který odprezentují v jednotlivých objektech na trase výjezdu po Jihomoravském kraji (Lednicko-valtický areál, Mikulov, Novomlýnské nádrže, Pálava…), doba trvání akce 6-8 hodin, jedná se o celodenní autokarový zájezd.

 

Teoretickou a praktickou výuku přednáší zkušení lektoři, kteří již řadu let sami vykonávají profesi průvodce CR.

 

 

Cílem kurzu je jednak celková příprava posluchače na výkon profese průvodce CR, předání teoretických a praktických informací a zásad činnosti, které lektoři nasbírali během celé řady let při výkonu průvodcovské práce, ale také příprava ke složení kvalifikační zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací v oboru průvodce cestovního ruchu 65-021 N před autorizovanou osobou stanovenou MMR ČR. Samotné vykonání této zkoušky ale není součástí kurzu Průvodce CR. Složení zkoušky profesní kvalifikace je jen na vlastním uvážení každého posluchače kurzu. Zkoušku je možné složit i v jiném než termínu navazujícím bezprostředně na kurz. Regionální poradenské a vzdělávací centrum, Akademie J. A. Komenského o.s. jako autorizovaná osoba MMR ale vychází vstříc absolventům kurzu a umožní jim složit tuto zkoušku za výhodnějších cenových podmínek, což bude v dalších termínech už pominuto. Je také dobré vzít v potaz, že certifikát o zkoušce je nutnou podmínkou pro nostrifikaci práce průvodce CR v zahraničí, zejména v zemích, kde je průvodcovská činnost živností vázanou. Regionální poradenské a vzdělávací centrum, Akademie J. A. Komenského o.s. – pobočka Institut celoživotního vzdělávání nevydává samostatné osvědčení o absolvování kurzu.

 

 

Vyučovací dny:
Teoretická výuka - úterý a čtvrtek v čase od 15.15 do 19.00 hod.
Praktická výuka – výše popsána

 

Termín realizace:
22. ledna   – 17. března 2015

 

Termín zkoušky:
bude upřesněn

 

Cena kurzu:
6 200 Kč (bez zkoušky 65-021 N)

 

 

Místo realizace kurzu:
Regionální poradenské a vzdělávací centrum
Akademie J. A. Komenského o.s. – pobočka Institut celoživotního vzdělávání
Malinovského nám. 4
660 87 Brno

 

Minimální počet účastníků, aby byl kurz zahájen, musí být alespoň 14 osob.
Maximální počet posluchačů v kurzu je 18 osob.

 


 Přihlášky do kurzu přijímá Mgr. Michaela Kopecká v kanceláři RPVC AJAK o.s. – pobočka Institut celoživotního vzdělávání v Brně, Malinovského náměstí 4, IV. poschodí/dv.č.421 – od výtahu vlevo

 

Telefon: 542 139 440
E-mail: kopecka@ajakbrno.cz